Tiếng Trung cấp tốc cho lái xe taxi

  乘客称赞司机Khách khen lái xe 我每天都在努力学汉语Wǒ měitiān dū zài nǔlì xué hànyǔ Ngày nào tôi cũng học tiếng Hoa 乘客:你的汉语真好。chéngkè:…

December 16, 2020

Tiếng Trung chủ đề giá cả

价格Giá cả Phần A 张明:马丁先生,贵公司发来的商品报价单,上周我们已经收到了。我们对羊毛很感兴趣。Zhāng míng: Mǎdīng xiānshēng, guì gōngsī fā lái de shāngpǐn bàojià dān, shàng zhōu wǒmen yǐjīng…

December 16, 2020

Từ vựng tiếng Trung chủ đề bóng đá

足球Zúqiú Bóng đá 球衣                     Qiúyī                                       áo cầu thủ 护腿                     Hùtuǐ                    bảo vệ ống đồng, đệm bảo vệ ống chân 撞墙式传球                   Zhuàngqiángshì…

December 16, 2020

Học tiếng Trung qua câu chuyện: Ăn chuối từ đầu nào

从哪一头儿吃香蕉 CHUỐI ĂN TỪ ĐẦU NÀO?   一个朋友对我说过一句话。 他说:“有些人吃香蕉总是从 尾巴开始剥, 着别很大”。 他的话给了我很大的启发。 如果已经是一种习惯, 一个人就很难改变 他剥香蕉的方式。 一个戒烟的人,他戒了一天烟, 难 受极了, 他想: 我才戒了一天烟, 就这么难。 天哪, 如果我还能活 1 w万天的话, 就还要受9999天的 罪, 算了吧!他 戒烟失败。但是,如果换个想法: 我第一天戒烟就成功了,真不错! 如果我 还能活 1 万天的话,坚持下去,后面的 9999 天 就从成功开始, 多好, 这样, 他就能慢慢地把烟戒掉了。 其实,这里有一个最简单的道理: 遇到任何事情, 我们都可以试试换个角度去想。 很多事情不是必须那么做, 或者必须这么做的。 香蕉, 当然是可以从两头儿吃的! Yīgè péngyǒu duì wǒ shuōguò yījù huà.…

December 16, 2020

Học tiếng Trung thông qua đoạn văn tự sự

如果有一天,你发现母亲的厨房不再像以前那么干净了;如果有一天,你发现母亲做的菜太咸太难吃;如果有一天,你发现父亲看电视看着看着睡着了;如果有一天,你发现父母不再爱吃脆脆的蔬菜水果了;如果有一天,你发现父母喜欢喝稀饭了;如果有一天,你发现他们反应慢了;如果有一天,你发现吃饭的时候他们总是咳嗽。。。 如果有这么一天,我要告诉你:你的父母真的已经老了,需要别人照顾了。 每个人都会老。父母比我们先老,我们应该照顾他们,关心他们。他们可能会很多事都做不好,如果房间有味儿,可能他们自己也闻不到,请千万不要嫌他们脏或嫌他们臭。他们不再爱洗澡的时候,请一定抽空儿帮他们洗洗身体,因为他们自己可能洗不干净;我们在享受食物的时候,请给他们准备一小碗容易吃的,因为有些东西他们不爱吃可能是因为牙齿咬不动了。 从他们出生开始,父母就在不停地忙碌,教我们生活的基本能力,把人生的经验告诉我们,还让我们读书学习。。。所以,如果有一天,他们真的动不了了,我们要记住,看父母就是看自己的未来。如果有一天,你像他们一样老时,你希望怎么过? Rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de chúfáng bú zài xiàng yǐqián nàme gānjìng le;…

December 16, 2020

Học tiếng Trung giao tiếp

Giao tiếp lúc về thăm quê 快放假了,你有什么计划? Kuài fàngjià le, nǐ yǒu shén me jìhuà? Sắp được nghỉ rồi, bạn…

December 16, 2020